zaterdag 15 december 2018

2018 in vogelvlucht...Market&Grow bezoekt regelmatig ketens in binnen - en buitenland

Het was een bijzonder jaar, 2018! 

Market&Grow ging het vijfde jaar in met ontwikkelen van marketingstrategieën voor kwekerijbedrijven. 
En met specifieke coaching bij de uitvoer van deze strategie. Met een gerichte aanpak de keten in en met focus op exporteurs, eindklanten en de consument. 
Market&Grow deed marktonderzoek en signaleerde trends en afzetkansen samen met kwekers en hun afnemers. Market&Grow adviseerde kwekers in hun specifieke aanpak richting de klant. Want goede klantaanpak bij de juiste afnemers, daar draait het om.
Doorzie je markt en groei, zoals altijd, met eigen beproefde Market&Grow methodes. 
Tijd om terug te kijken naar wat Bauke Kramer hierover vertelt in onderstaande quotes.

Herkent je klant je kernwaarden?

Positioneren vanuit je eigen kernwaarden.   

Bauke: “Elke kwekerij heeft kernwaarden. Dat zijn waarden die je als bedrijf hebt en hanteert. Het zijn je eigen waarden die je belangrijk vindt. En die zijn uniek, want die waarden zijn van jou. Market&Grow noemt dat eigenheid. En dat kun je ten gelde maken! Als je van deze waarden op de hoogte bent kun je ze inzetten naar je klant. Dat moet je gericht doen, aansluitend op waarden van je klant. Want ook je klant heeft eigen kernwaarden. Het is dus een kwestie van de goede dingen aan elkaar koppelen. Het wordt dan heel kansrijk om er gezamenlijk mee te promoten.”


Meer groen en duurzaamheid, in hotels bijvoorbeeld


Trends, duurzaamheid en het managen van verwachtingen.

Bauke: “Duurzaamheid, trends, verwachtingen van je klant. Wat wil de klant en wat heeft je product te bieden? Bij het in de markt zetten van je product komt tegenwoordig heel wat kijken.
Behalve de eerste vereiste van goede kwaliteit zijn er heel veel facetten aan je eindproduct. Hoe en waar wordt het uiteindelijk gepresenteerd en verkocht? Bij welke eindklanten kun je de beste kansen pakken? Extra kansen pak je als je product in een bepaalde sfeer of setting terecht komt. Een sfeer of setting die door gerichte samenwerking met je exporteur en je eindklant ontstaat. Dan ben je gezamenlijk bezig richting de winkelvloer. Welke aanschafsuggesties geeft bijvoorbeeld het tuincentrum of de bloemist? En hoe kun je het beste digitale promotie combineren met de activiteiten op de winkelvloer? Daarin kun je vanuit de kwekerij heel gericht meedenken. Zodat je opvalt. Zodat de consument extra gemotiveerd wordt om juist jouw product te kopen.”

Mooi voorbeeld van product, sfeer en setting 

Zorg voor onderscheid. In de afzetmarkt en door je klantaanpak.

Bauke: “Mijn ervaring is, dat het kwekers steeds duidelijker wordt onderscheidend te moeten zijn ten opzichte van anderen. En dat je als kweker moet weten wat je klant wil en waar kansrijke klanten zitten. Gericht marktonderzoek vanuit je kwekerij, kan enorm helpen om te komen tot een aanpak die je rendement verder verbetert. Je bouwt dan aan een eigen marketingaanpak die 1 op 1 past bij de wensen van de afnemer. Een aanpak die veel verder gaat dan het bieden van goed product.”


Market&Grow onderzoekt kritisch

Storytelling

Storytelling is een steeds belangrijker wordende component in de aanpak naar je klant. Het achtergrondverhaal van je product of je productlijn wordt steeds crucialer. Immers je moet opvallen tussen alle anderen. En je productlijn moet goed kunnen aansluiten bij de activiteiten op de winkelvloer. De consument wil beleving en heeft behoefte aan goede ideeën. Daarbij is het verwachtingspatroon van een consument in een tuincentrum weer heel anders dan bijvoorbeeld in een supermarkt of bij een bouwmarkt.

Ken je klant, maar zorg ook dat jouw verhaal aansluit bij de wensen van je klant.

Doorzie je markt en groei!
maandag 21 mei 2018

Privacybeleid


Market & Grow en kmexp.blogspot.nl vinden dat je altijd moet weten welke gegevens we van je verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Daarnaast willen we dat je zelf kan bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt. Transparantie heeft voor ons  hoge prioriteit. Per 25 mei 2018 is er vernieuwde wetgeving van kracht op het gebied van gegevensbescherming. Daar passen we ons privacybeleid op aan, zodat je de beste beslissingen kunt nemen over de gegevens die je met ons deelt. 
Deze updates gaan op 25 mei 2018 in. Als je op of na die datum onze services gebruikt, ga je akkoord met deze wijzigingen. We raden je dit document helemaal te lezen. Dit zijn de belangrijkste updates in ons privacybeleid:

- Aandacht voor de mogelijkheden die we je bieden om zelf te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt
- Inzicht in en controle over hoe we jouw gegevens delen met derden
- Duidelijkheid over hoe we je gegevens delen om kwaad te voorkomen, de wet na te leven, het openbaar belang te dienen en te zorgen dat Market& Grow en kmexp.blogspot.nl veilige websites blijven waar iedereen welkom is.

Na lezing van de PDF tekst met het privacybeleid  kan je zelf aangeven welke gegevens we over je verzamelen en hoe we die gegevens mogen gebruiken. Je bepaalt uiteindelijk zelf of en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. Neem gerust contact op als je nog vragen hebt.
Bijlage tekst uit PDF privacyverklaring:
Privacyverklaring  van Market & Grow en kmexp.blogspot.nl


Market & Grow, gevestigd aan Wittgensteinlaan 282, 1062 KH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Wittgensteinlaan 282, 1062 KH Amsterdam

+31 6 46234445

B.P. Kramer is de functionaris gegevensbescherming van Market & Grow. Hij is te bereiken via bauke.p.kramer@hotmail.com  of via bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Market & Grow verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten, in het kader van een gesloten overeenkomst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een reactie of via het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- onderzoeksresultaten voortkomend uit strategisch onderzoek

Dat kan zijn in geval van onderzoeksinterviews, coaching, rapportverwerking , aanvraag offerte, opdracht of een reactie op een door kmexp.blogspot.nl geschreven blog. Bekijk ook de vertrouwelijkheidsclausule, die wij hanteren m.b.t. de gegevens, die voortkomen uit overeenkomsten met onze klanten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bauke.p.kramer@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Market & Grow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- voor onderzoeksvragen
- u te kunnen laten reageren op blogs

Geautomatiseerde besluitvorming
Market & Grow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Market  &  Grow) tussen zit. Market & Grow gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Blogger als tool voor blog, Windows Office 356 personal pakket, google mail en social media. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden getoond en correspondentie vindt alleen plaats tussen Market & Grow en zijn klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Market &Grow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende:

-      Reacties op blogs worden altijd bewaard en blijven onder post staan.
-      Overeenkomsten met klanten worden altijd bewaard, net als de verkregen onderzoeksresultaten. Deze zijn niet in te zien voor derden, als gevolg van de vertrouwelijkheidsclausule.
-      Factuur- en betaalgegevens binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Market & Grow deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Market & Grow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Market & Grow uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. En indien nodig om de overeengekomen opdracht uit te voeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Market & Grow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Market & Grow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Market & Grow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bauke.p.kramer@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Market & Grow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Market & Grow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bauke.p.kramer@hotmail.com

donderdag 3 mei 2018

Hoezo de webshop?

 foto:digitaal verkoopconcept kruiden.

Consumenten kopen steeds meer online in Nederland en daarbuiten.
En de groei is daar nog lang niet uit.
Logisch dus dat er steeds meer webshops voor consumenten komen.
Mooie voorbeelden vanuit de sierteelt zijn Greenlifestylestore, Plantje en Ogreen.
Het zijn voorbeelden van webshops die o.a. door exporteurs zijn opgezet, gericht op de consument.
Zomaar in de Bijenkorf staat het assortiment dat je kunt bestellen via Greenlifestylestore.
En je kunt erover lezen in VT Wonen.
En volop verkrijgbaar in hipsterwinkels in steden, staat assortiment van Ogreen.
Leuke trends, mooie achtergrondverhalen, blogs en sfeerfoto's: er is volop beleving en storytelling in deze webshops. Met vaak een koppeling naar de sociale media.
Ook kwekers zijn bezig met dit fenomeen. Ken je Plantsome?
Dit is een webshop van meerdere kwekers en is ook consumentgericht.
Wat dacht je van het snel groeiende Bloomon? En er is Sprinklr, gericht op de jonge stadsbewoner.
En zo kun je nog wel even doorgaan!

 foto: greenlifestyle store producten in Bijenkorf.

Er wordt al langer nagedacht over een andere ketenaanpak. En de groeiende rol van webshops is daarvan een mooi voorbeeld.
Met sfeer en beleving wordt de webshop steeds meer aanvullend op de traditionele winkel.
En door de snelle technische ontwikkeling, kun je vanuit je kwekerij steeds beter promoten op de webshop. En dat biedt kansen.

 foto: Ogreen in hippe winkel.


Laten we eens een uitstapje maken naar wijnen en olijfolie.
We gaan naar de webshop van Fattoria la Vialla. Dit is het oudste biologische wijnbedrijf van Italië en zij hanteren een heel eigen strategie.
Periodiek sturen zij een sfeervolle, mooie catalogus, gewoon nog papier!
Je wordt er letterlijk door opgeslokt in de sfeer van het traditionele Italië en je wordt deelgenoot gemaakt van hun kwaliteit en hun achtergrondverhaal. Je leert zowat hun familie kennen!
Maar vooral word je nieuwsgierig gemaakt naar hun webshop.
Met vaak een klein presentje erbij, bijvoorbeeld hun nieuwste olijfolie.
Fattoria La Vialla doet niet aan social media en ook niet aan acties. Via hun webshop kun je de heerlijkste biologische wijnen en andere producten bestellen. De producten staan dan enkele dagen later vanuit Italië voor de deur.

VT Wonen pakt het anders aan.
In het tijdschrift worden steeds allerlei producten in het zonnetje gezet die je op hun webshop kunt verkrijgen. VT Wonen richt er ter inspiratie huizen mee in.
Er is een strandpaviljoen dat door VT Wonen wordt gebruikt voor woonreportages en woonsuggesties, Ajuma Beach in Zandvoort.
Met uiteraard ook een koppeling naar de webshop.
Dit laatste paviljoen trekt precies de goede doelgroep, jonge vrouwen, die ook niet nalaten hun social media in te zetten om hun stijl te delen.
Beleving, storytelling en inspiratie: het maakt je webshop interactief.

 foto: samenwerking design
groen met webshop van made.com

Zalando, Bol.com, FonQ, we kennen ze allemaal.
Het zijn webshops met breed assortiment. En juist bij deze webshops staat steeds meer beleving en storytelling centraal. En als mooie ontwikkeling zie je dan toch weer de koppeling met de fysieke winkel. Of in het geval van van Bol.com door loyaliteitsprogramma’s, waarmee je producten kunt winnen of sparen.
Een webshop is een handige tool, waarmee je als kweker je product in het zonnetje kunt zetten bij de consument. Van verzorgingstips voor je groene plant via de hipste boeketten bloemen tot en met heuse stylingsvoorstellen.

 foto: Bijenkorf Amsterdam


Kijk eens kritisch en zie wat je kunt toevoegen...

Doorzie je markt en groei!