maandag 21 mei 2018

Privacybeleid


Market & Grow en kmexp.blogspot.nl vinden dat je altijd moet weten welke gegevens we van je verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Daarnaast willen we dat je zelf kan bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt. Transparantie heeft voor ons  hoge prioriteit. Per 25 mei 2018 is er vernieuwde wetgeving van kracht op het gebied van gegevensbescherming. Daar passen we ons privacybeleid op aan, zodat je de beste beslissingen kunt nemen over de gegevens die je met ons deelt. 
Deze updates gaan op 25 mei 2018 in. Als je op of na die datum onze services gebruikt, ga je akkoord met deze wijzigingen. We raden je dit document helemaal te lezen. Dit zijn de belangrijkste updates in ons privacybeleid:

- Aandacht voor de mogelijkheden die we je bieden om zelf te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt
- Inzicht in en controle over hoe we jouw gegevens delen met derden
- Duidelijkheid over hoe we je gegevens delen om kwaad te voorkomen, de wet na te leven, het openbaar belang te dienen en te zorgen dat Market& Grow en kmexp.blogspot.nl veilige websites blijven waar iedereen welkom is.

Na lezing van de PDF tekst met het privacybeleid  kan je zelf aangeven welke gegevens we over je verzamelen en hoe we die gegevens mogen gebruiken. Je bepaalt uiteindelijk zelf of en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. Neem gerust contact op als je nog vragen hebt.
Bijlage tekst uit PDF privacyverklaring:
Privacyverklaring  van Market & Grow en kmexp.blogspot.nl


Market & Grow, gevestigd aan Wittgensteinlaan 282, 1062 KH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Wittgensteinlaan 282, 1062 KH Amsterdam

+31 6 46234445

B.P. Kramer is de functionaris gegevensbescherming van Market & Grow. Hij is te bereiken via bauke.p.kramer@hotmail.com  of via bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Market & Grow verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten, in het kader van een gesloten overeenkomst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een reactie of via het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- onderzoeksresultaten voortkomend uit strategisch onderzoek

Dat kan zijn in geval van onderzoeksinterviews, coaching, rapportverwerking , aanvraag offerte, opdracht of een reactie op een door kmexp.blogspot.nl geschreven blog. Bekijk ook de vertrouwelijkheidsclausule, die wij hanteren m.b.t. de gegevens, die voortkomen uit overeenkomsten met onze klanten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bauke.p.kramer@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Market & Grow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- voor onderzoeksvragen
- u te kunnen laten reageren op blogs

Geautomatiseerde besluitvorming
Market & Grow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Market  &  Grow) tussen zit. Market & Grow gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Blogger als tool voor blog, Windows Office 356 personal pakket, google mail en social media. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden getoond en correspondentie vindt alleen plaats tussen Market & Grow en zijn klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Market &Grow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende:

-      Reacties op blogs worden altijd bewaard en blijven onder post staan.
-      Overeenkomsten met klanten worden altijd bewaard, net als de verkregen onderzoeksresultaten. Deze zijn niet in te zien voor derden, als gevolg van de vertrouwelijkheidsclausule.
-      Factuur- en betaalgegevens binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Market & Grow deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Market & Grow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Market & Grow uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. En indien nodig om de overeengekomen opdracht uit te voeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Market & Grow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Market & Grow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Market & Grow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bauke.p.kramer@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Market & Grow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Market & Grow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bauke.p.kramer@hotmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten